NYBYGGET  MELLANSJÖ

 

 

Mellansjö var ett nybygge ca: 1,2 km söder om Busjövägen vid

Kåtaträsket, mellan Busjön och Kråkvinkeln, i väglöst land. Endast en gångstig

från de båda byarna Innre & Yttre  Busjön, så kallade kyrkvägen, som gick på var sin sida av sjön Yttre-Busjön förbi Mellansjö, Långträsket och kom fram ovanför

Norrmalm. Den gick sedan vidare förbi Norräng ner till älven och båtlänningen.

 

Vägen mellan Busjön och Lycksele blev klar 1939

 

Mellansjö utsynades för Olof Jonsson i Busjön

Anläggningsutslag den 16/6 1835.

 

Olof Jonssons dotterdotter Elisabeth Catharina Michaelsdotter född 1825-07-01 flyttade dit ca:1850. Första anteckningen i Husförhörsboken är 1856,

 Fram till 1893 bodde Elisabeth Catharina i Mellansjö med pigan Fredrika Johanna Olofsdotter född 1847-05-19 från Kråkvinkel och hennes oäkta dotter

Sophia Wilhelmina född 1875-07-09.

 

Lisa Cajsa” som hon omtalas i div ”protokoll” tog även emot några utauktionerade barn

bland annat en dotter till Olof Johansson i Kråkvinkeln, för år1854 erhöll hon 6 Rdr bnc.

för år 1855,  6 Rdr bnc och för år1861, 20 Rdr bnc 

 

År 1854 begärde Lisa Cajsa Michaelsdotter Syneförrättning av nybygget i Mellansjö

Enligt protokollsutdrag nedan

 

 

Protocoll hållet vid Syneförrättning i Mellansjö den 9.de augusti 1854.

 

S.D Sedan åboen å Mellansjö oskattlaggda nybygge pigan Lisa Caisa Mickaelsdotter,

hos Kongl Majts Befallningshavande i Länet ingifit ansökan om förlängning af Nybyggets frihets år, och Konungens Befallningshafande i följd deraf genom Resolution den 16.de sistlidne juni förordnat mig,  att å nybygget werkställa behörig Ägo- och Huse Syn,

har denna förrättning genom kungörelse från Predikstolen i Lycksele Kyrka, publiceradt den 23.dje sistl juli, blivit till idag utsatt och instälde sig nu undertecknad uti nybyggets gård, biträdd af ojävige nämdemännen Erik Bodén i Tannbäck och Olof  Svensson i Tannsele.

Hwid förrättningen tillstädes kom sökanden personligen och sedan hon förevisat Konungens Befallningshafandes Utslag af den 4.de April 1846, hwarigenom hon är villkorligen insynad såsom åbo på nybygget Mellansjö, äfensom nybyggets frihetsbref af den 16.de juni 1835, hwilket visat att frihetsåren derå med innevarande år är tilländalöpen företogs enligt åberopande förordnande att hålla Huse-och Ägosyn och är i följande ordning:

 

 

Åbyggnader

 

1.a  En Bagarestuga med förstuga och kammare, håller i längd 14 3/4 alnar i

bredd 11 do, 12 hvarf hög, af medelmåttigt groft furutimmer under godt näfertak, är till sjelva stommen icke gammal, och af oklanderlig inrättning.

Bagarestugan är inredd med spis och bakugn af gråsten och brändt tegel, snyggdt rappad af kalkbruk; Golf och furuklåssar ?,  undertak af bräder, lagdt på 2 tums bjälkar; 2 st fönster och 1 dörr, allt i gådt stånd.

Uti förstugan och kammaren är äfven golf, samt undertak och boten, likaledes af försvarlig inrättning.
Huset i sådant skick anses vara uppfört för en kostnad af                      
                                           120,-

2:dra Ladugårdsbyggningen, bestående af Fähus med port och foderlada,

håller i längd 30 alnar och i bredd 10 1/2 do, 10 hvarf hög är likaledes försedd med yttre tak af näfer, röste och takmed.

Detta hus med felfria väggar och oklanderlig inrättning är

 uppsatt för en ungefärlig kostnad af,                                                                                                     70,-

En vattenbrund 8 1/2 aln djup, gräft jenom mycket stenig mark á 2 rdl per aln,                                  17,-

 

 

3:dje Hvid gården är tomtadt ett tröskhus och timradt 3 hvarf, 16 3/4 aln i fyrkant

uppskattas till en kostnad af:                                                                                                                   6,32

Ett Båthus vid sjöstranden                                                                                                                       6,-

En åkerlada                                                                                                                                              2,-

 

                                                                                       Summa SB Riksdaler                                   221,32

 

 

Innan gården kan anses wara fullbyggd eller jemnförlig med åbyggnader är

skattelaggda hemman om 1/8 mantal, bör följande hus ytterligare uppföras nemligen.

 

1) En stuga med kammare och förstuga 17 alnar lång 11 do bred hvilken färdigt inredd kommer att kosta    150,-

2) Stall med foderlider, afpassadt för 1 häst                                                                                                         35,-

3) En Bod med 2vne bottnar, 10 aln i fyrkant, under näfver eller p?tak                                                               18,-

4) Bodstuga eller tårkhus inimot 8 alnar i fyrkant                                                                                                12,-

5) Wed och redskapslider af erfoderlig storlek                                                                                                    25,-

                                                                                                                                                                       __________

                                                                                                                        Summa : SB Rdal                       240,-

 

 

Odling

 

Af mycket stenig mark, är inom bostaden odladt upp en och besådd åker i försvarligt stånd,
hållande i widd 24 ½ kappeland á 3 Rdl för kapplandet                                                               
73,24

Inom nybygget, hvad åkerodlingen beträffar, kan jemföras med vad vanligt är

av 1/8 mantalshemman, bör ytterligare minst 2 Tunnland 8 kappland åker odlas af den

 här tillräckliga åkerodlings marken, hvilken odling jemmförelsevis med den redan

upptagna åkern  kommer att kosta                                                                                                                216,-

Kring åkern saknas gärdesgårdar men bör uppföras för en kostnad af                                                          12,-

 

 

Ängesodling.

 

5) Om 3/8 mil norr är en tjern, kallad stentjärn, insynt under nybygget till tappning för en kostnad af 3 Rdl banco

Aftappningen är till en del werkställd med 4 dagsverken eller en kostnad af                                 2,-

Å denna lägenhet bör widare plöjning werkställas för minst 2 dagsverken                                    1,32

7) På Anders Larsmyran 1/4 mil i nordost är några myrdräfjor? insynta till

aftappning för winnande af äng till 2 skrindor. Denna aftappning är werkstäld för åsatt

odlingskostad                                                                                                                                   8,-

Och har ändamålet derijenom vunnits om lägenheten afkastar 2 skrindor.

9) Rödingslandet vid en bäck, emellan Lilltjern och Vägmyran, är ännu oröjt                                3,-

10)  Rödingslandet vid Rödtjärnbäcken nedom dervarande qvarndammet, är uppröjt på

 3 ställen, så att den nu afkastar två skrindor och upptages werkstälda röjslen till

20 dagsverken med                                                                                                                         10,-

 

                                                     Transport                               96,24        229,32

 

14) Rödingsland med en bäckrännil, söder om videmyren till 2/8 skrindland uppröjdt

med en kostnad af.                                                                                                                         24,-

20) Kärrmyrdalen, 3/8 mil norr, uppskattadt till skrindas afkastning efter werkställd

röjsel, är ännu icke uppröjd.                                                                                                           2,-

 

21) Hwid Fäbodmyrbäcken är röjd och werkställdt wattenöfersilning,så att

änget årligen afkastar med 1 skrinda foder för en kostnad af.                                                     3,16

24) Rödingsland till ½ skrindland eftersom Stenmyran befinns ännu oröjdt                                                     1,-

26) Rödingslandet wid Lomtjernbäcken och på myran emellan vintervägen till

Holmträsk och Sikbäcken, skulle enligt 1834 års syn böra uppodlas för en

 kostnad af 5 Rkdl-Därstädes är werkställdt arbete,                                                                    1,-                  4,-

2 dagswerken och utföres således werkställd och resterande

odling av denna lägenhet med  

30) Hwid bäcken mellan Björn-och Bergmyran av röjd 10 dagswerken för                                5,-

 

 

                                           

51) Å morasiga marken emellan Sikmyran och Fäbobärget är

werkställdt röjsel minst 20 dagsverken                                                                                     10,-

53) Om 1/8 mil i nordvest av vid 1834 års syn, insynt wattenlednings-

lägenhet från Stora Lomtjernbäcken, nedom Arfliden Nybygges ängar

står myrar af ansenlig widd, som efter werkstäldt arbet, är påräknat komma

att gifwa någon större afkastning. Odlingskostnaden war wid nämnda syn uppskattad

 till 50 Rdl Banco.

Under förflutna tiden har åboen å lägenheten werkstäldt röjsel samt vattenledningsdiken,

med en kostnad af 10 dagsverken, följakligen

är större delen af odlingen härstädes således werksteld och resterande

kostnad med                                                                                                                                  5,-                45,-

54) Emellan Kåtaträsket och Myrträsket är en tjern som vid

för winnande af äng bort avtappas, men arbetet är ännu ej werkstäldt                                                             2,-

55) På tillstötande myrar vid en i Bastutjern nedlöpande bäck skulle

enligt 1834 års syn, wattenledningar werkställas, men arbetet resterar ännu                                                    3,-

                                                                                                                                                            

56) Den 1834 insynta wattenledningen från Bertjernbäcken, är ännu

icke bearbetad                                                                                                                                                     1,-

 

Å  utängsmarken är uppsatta 9 aln ängeslador á 2 Rdl                                                               18,-

 

Gärdesgårdar kring åtskilliga myrstogur (myrtegar?)

har kostat minst                                                                                                                           30,-

                                                                                                                                     ______________________________

                                                 Summa SB Rdl                                       192,40          287,32

                                                 Byggnads summan härtill                      221,32         240,-

                                                                                                   ______________________________

                                          Summa summarum                               413,72          527,32                               

 


 

Enligt Konungens Befallningshafandes frihetsbref den 16 juni 1835 är åboen

på detta nybygge ålagd att arbeta för minst 24 Rdl 27 sk banco om året

efter den i 1835 års syn antagna beräkningsgrund, det will således synas som åboen skulle hafa eftersatt byggnad och odling med 97 Rdl banco.

Detta härleder sig icke af den ordsak, att nuvarande åboen är försumlig

att arbeta, utan mera deraf, att werkställda  arbetet är upptaget efter gällande dagsverkslöner 1834/ då de woro mer än hälften mindre än nu, för

att i någon mån följa det kostnadsförslag, som wid nybyggets utsyning

war uppgjort. I anseende till att närvarande tid fordrar mera yppighet med husbyggnader än då Nybygget utsynades, äro åbyggnaderna uppskattade

till högre wärde än förslaget derå wisar, och som åkerodlingen på detta

ställe är betydligt kostsammare, än man kunnat förmoda wid

nybyggets utsyning, inträffar nu den händelsen, att resterande

oundgängligt behäfliga arbetet, är enligt Syneprotocollet uppskattadt till

icke mindre än 527 Rdl 32 Skl banco.

Lägger man härtill, att åkerstället är mycket frostländigt, gifande på

sin höjd 4.de kornets aring, efter ungefär 28 kappers kornutsäde,

och att här winterfödes endast 1 Häst, 3 st Kor, 4 st Get-och 3st Fårkreatur

torde Konungens Befallningshafande höggunstligt inhämta att stället

svårligen kan i nuvarande skick skattläggas men om åboen blifer hagnad

med någon längre frihetstid från utgörandet af skatt och  ?? inbördes mera

 är det påtagligt, om hon under tiden werkställer föreslagen resterande

byggnader och odlingar, blifwer Nybygget ett bestånd-egande hemman om åtminstone 1/8 mantal, och vilja Synemännen derför ödmjukast

föreslå att åboen får en förlängning i frihetstiden af ytterligare 20 år,

hwilka sammanlagda med härförut till ändalöpna frihetstiden ändå

är mindre än hwad nybygges upptagare på nedre bebodda landet,

der marken är bättre än här, vanligen erhålla, förutom spannmålsförskott

för odling och barnuppfostran.

                                                         

 

Mellansjö, ut supra

 

På Synemännens vägnar.

 

B. O Holmström

 

källa:Vbtn lkontor Resolutionskoncept.  AII:66.  S08153.  16/36.

 

 

1 aln = 2 fot = 4 kvarter = 59,38 cm.

1 tum = 25,4 mm. 

Tunnland = 32 kappland = 4 936,4 m 
 

 


 

1893-05-01 flyttar änklingen  Johan Albert Johansson från Ekorrsele född 1842-03-16 till Mellansjö.
Han gifte med pigan Fredrika Johanna Olofsdotter 

Johan Albert Johanssons dotter från första giftet Sophia Carolina Johansdotter flyttade till Mellansjö från Degerfors 1894-10-06

Johan Albert och hustrun Fredrika Johanna med döttrarna Sophia Wilhelmina och

Sophia Carolina lämnade Mellansjö 1895-09-29.
 

Då lever Elisabeth Catharina Michaelsdotter som Inhyses.

 

1899 flyttar Landbonden Gustaf Adolf Sikström född 1865-11-06,

och hans hustru Lydia Josefina Holmgren,  född 1866-11-30,  till Mellansjö.

Gift 1889-03-28.

Deras barn:
 

Hilda Gustava   
Frans Edvard
Johan Ferdinand
Lydia Armida Eufrosyne
Ester Alfrida Josefina
Olga Elina  
Nils Oskar
Anna Ingeborg
 Ebba Paulina
Karl Ragnar
född 1889-11-08
född 1891-05-25
född 1893-03-31
född 1894-04-20
född 1896-09-27 
född 1899-03-28
född 1901-02-05
född 1902-10-05
född 1905-03-02
född 1907-02-13
död 1910-05-27
död 1969-12-25
död 1893-04-24
död 1970-10-03
död 1968-02-11 
död 1956-12-27 
död 1979-08-22

död 1920-10-14
död 1982-11-10
död 1907-02-16

                                    

 

År 1900 och framåt står Sandviks Ångsågs Aktiebolag som ägare.

 

Elisabeth Catharina Michaelsdotter som bott i Mellansjö i hela sitt liv dör 1906-01-31.

 

Gustaf Adolf Sikström bor kvar till sin död 1917-04-26

Sonen Karl Ragnar dör 1907-02-16

Hustrun Lydia Josefina Holmgren bor kvar

Dottern Hilda Gustava dör 1910-05-27

Efter faderns död 1917 övertar sonen Frans Edvard Sikström Mellansjö

Dottern Ester Alfrida Josefina flyttar 1919

Olga Elina flyttar även hon 1919

 

Frans Edvard  Sikström                           född 1891-05-25

Jenny Sofia Sjöström                                född 1889-05-12   Pauträsk       

Gift:1916-07-30 

Barn:
 

Johan Ragnar
Rut Sofia
Sven Edvard  
Johan Axel   
Frans Ragnar 
Arne Andreas
Märta Valborg  
 född 1916-10-11
född 1917-10-21
född 1919-06-27
född 1921-01-09  
född 1922-02-24
född 1924-03-21
född1925-10-23
död 1918-02-27
död 1919-01-05
död 1921-06-11 
död 1990-12-21 
död 1989-01-19 
död 1936-05-03
död 1937-05-27  

Familjen Sikström bor kvar i Mellansjö till 1947 då de flyttar till Busjön

där de har byggt Hus med ladugård  Busjön 1:21,

dit flyttar även modern Lydia Josefina Holmgren hon dör i Busjön 6/1 1950.

 

Efter det att Sikströms flyttat från Mellansjö har fastigheten använts av skogsbolaget

som bostad för Skogsarbetarna.

 

Axel Sikström Busjön rev huset och bagarstugan ca 1962-63

 


            

Idag 2006-08-26 finns bara ruiner kvar av ladugården och grunden av huset,

samt div lämningar.

 

 

 

 Karta Mellansjö